Workers, peasants, soldiers, arise!

工农兵联合起来


工农兵,联合起来向前进,
万众一心!
工农兵,联合起来,向前进,
消灭敌人!
我们勇敢,我们奋斗,
我们团结,我们前进,
杀尽那帝国主义反动派的大本营,
最后胜利一定属于我们工农兵。


Gōng-nóng-bīng, lián hé qǐlai xiàng qiánjìn,
wànzhòngyīxīn!
Gōng-nóng-bīng, lián hé qǐlai, xiàng qiánjìn,
xiāomiè dírén!
Wǒmen yǒnggǎn, wǒmen fèndòu,
wǒmen tuánjié, wǒmen qiánjìn,
shā jǐn nà dìguózhǔyì fǎndòngpài de dàběnyíng,
zuìhòu shènglì yīdìng shǔyú wǒmen gōng-nóng-bīng.


Download this song


< Back

< Home