Hymna Čínské lidové republiky
Hymna Čínské lidové republiky


Hymna Čínské lidové republiky

Qǐlai! Bù yuàn zuò núlì de rénmen!
Bǎ wǒmen de xuè-ròu, zhùchéng wǒmen xīn de Chángchéng!
Zhōnghuá mínzú dàoliǎo zuì wēixiǎn de shíhou,
měi gèrén bèipò zhe fāchū zuìhòu de hǒushēng.
Qǐlai! Qǐlai! Qǐlai!
Wǒmen wànzhòngyīxīn,
màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn!


< Zpět

< Domů